TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA Değişim Programı
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
21 Mayıs 2019, Salı 

 
Yönetmelikler
 
 

 

23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında 
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının işleyişine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurtiçi yükseköğretim kurumları ile yurtdışı yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 10 uncu 
ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;               
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Katılım belgesi: Eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından 
hazırlanarak öğrencinin öğrenime başlangıç ve bitiş süresini gösteren imzalı ve mühürlü bir belgeyi,
c) Mevlana Değişim Programı: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,
ç) Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisi: Yükseköğretim kurumlarında Mevlana Değişim 
Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
d) Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörü: Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinin 
faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum 
amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,
e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,
f) Mevlana Değişim Programı Öğrencisi Beyannamesi: Öğrencinin Mevlana Değişim Programı süresince 
sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgeyi,
g) Mevlana Değişim Programı öğretim elemanı: Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetlere katılan öğretim elemanlarını,ğ) Mevlana Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi: Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile 
öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgiler ile öğrencinin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları ve benzer hususları ihtiva eden sözleşmeyi,
h) Öğrenci nihaî raporu: Öğrencinin değişim programı tamamlandığında, değişim faaliyetine ilişkin özet 
bilgileri ve kişisel değerlendirmelerini içeren belgeyi,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
i) Yurtdışı yükseköğretim kurumları: Yurtdışında, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla kurulan 
ve/veya bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversite, akademi, 
yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yükseköğretim kurumlarını,
j) Yurtiçi yükseköğretim kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversiteler ve 
yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf meslek yüksekokullarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Protokol ve Belgeler
Ortak protokol
MADDE 5 – (1) Mevlana Değişim Programı, yurtiçi yükseköğretim kurumu ile yurtdışı yükseköğretim 
kurumu arasında imzalanan Mevlana Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilebilir. Yurtiçi yükseköğretim 
kurumları, yurtdışında eğitim veren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından diploma denklikleri tanınan yükseköğretim 
kurumları ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayabilir.
(2) Mevlana Değişim Programı Protokolü, taraflar arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında ortak 
faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapma imkânı sağlar. YÖK Yürütme Kurulu, değişim 
protokolünün gereğini yerine getirmeyen yükseköğretim kurumlarının bu program kapsamından çıkarılmasına karar 
verebilir. YÖK Yürütme Kurulu, Mevlana Değişim Programı protokollerinin ülkeler, bölgeler ve yükseköğretim 
kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır.
Faaliyet geçerlilik dönemi
MADDE 6 – (1) Faaliyetin geçerlilik süresi, değişime katılan yükseköğretim kurumlarının bir eğitim-öğretim 
yılı için belirledikleri akademik takvim esas alınarak, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yurtiçi 
yükseköğretim kurumları, her eğitim-öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı kapsamında planlanan değişimlere 
ilişkin kaynak talebinde bulunur. Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim yılı 
içinde kullanırlar. Kullanılmayan tutarlar bir sonraki eğitim-öğretim yılı için talep edilen kaynak tutarı dikkate alınarak 
YÖK Yürütme Kurulu kararı ile mahsuplaştırılır ya da gerekli hallerde iadesi talep edilir.
Belgeler ve dili
MADDE 7 – (1) Mevlana Değişim Programına ilişkin mevzuat, bilgi, belge ve dokümanlar Türkçe ve 
İngilizce olmak üzere en az iki dilde hazırlanır. Metinler arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda Türkçe nüsha 
esas alınır.
(2) Mevlana Değişim Programına esas belgelerin birer nüshası yükseköğretim kurumlarınca saklanır.
(3) Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve YÖK ile değişime katılan yükseköğretim kurumlarının 
internet sayfasında yayımlanır. Yükseköğretim kurumları bu belgelere, faaliyetlere ilişkin istenen bilgilerle kendi kurumlarına ait bilgi ve logoları ekleyebilirler.
Yurtdışı işlemler
MADDE 8 – (1) Protokollerde imzası bulunan yurtiçi yükseköğretim kurumları değişimin gerçekleştirilmesi 
ile ilgili tüm işlemlerin imzacı yurtdışı yükseköğretim kurumlarınca yerine getirilmesi konusunda gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Mevlana Değişim Programını imzalayarak bu programa katılan yurtdışı yükseköğretim 
kurumları, değişimin işleyişi konusunda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduklarını protokollerde kabul ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişimi
Öğrenci değişimi esasları
MADDE 9 – (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında 
örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 
öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim 
kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim 
sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.
(2) Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan 
öğrenciler faydalanamazlar.
(3) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel 
hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu 
programdan faydalanamazlar.
Öğrenci değişim ilanları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Mevlana Değişim Programı Protokollerini 
kendi internet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. İmzacı 
yurtiçi yükseköğretim kurumları, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumlarınca da aynı işlemlerin usulüne 
uygun bir biçimde yapılmasını takip eder. Bu ilanlarda Mevlana Değişim Programı ile programa başvuru koşulları ve 
başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir. Başvuru koşulları ve ilan tarihlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi 
konusunda YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
Mevlana değişim programı öğrencisi olma şartları
MADDE 11 – (1) Mevlana Değişim Programı öğrencisi olabilmek için aranacak asgarî şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması.
(2) Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK 
kararları esas alınır.
(3) YÖK Yürütme Kurulu, öğrenci değişiminin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli 
tedbirleri almaya ve birinci fıkrada belirtilen şartların dışında ilave şartlar belirlemeye yetkilidir.Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak 
miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya yurtdışından 
gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü 
imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.
(2) Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile 
Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil 
seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır 
ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.
(3) Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim 
kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir.
(4) Değerlendirme sonuçları imzacı yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.
(5) Yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci seçiminde de bu madde 
hükümleri uygulanır. Ancak yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi 
imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.
(6) Bu program kapsamında öğrenci değişiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için başvuruların ve 
öğrenci seçiminin kapsamı, süresi ve şartları gibi hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından gerektiğinde yeniden 
düzenlenebilir.
Öğrenim protokolü
MADDE 13 – (1) Öğrenim protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve 
değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu 
protokolde ilgili öğrencinin gidilen yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi 
derslerin yerine alınacağı ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile 
beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin 
denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, 
öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.
(2) Öğrenim protokolü, öğrenci ve imzacı yükseköğretim kurumu yetkililerince değişimden önce hazırlanarak 
kayıt altına alınır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir ve öğrenci dâhil tarafların her birinde birer nüsha 
saklanır. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı Protokolü yapan yükseköğretim 
kurumlarının üst yöneticileri veya yetkili kılınmış ilgililer tarafından da imzalanır. Öğrenim protokolünde çeşitli 
nedenlerle yapılacak olan değişikliklerin ise öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin 
başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmış olması ve bu belgenin öğrenci ile imzacı yükseköğretim kurumu 
yetkilileri tarafından onaylanması gerekir. Bu süre hiçbir şekilde gidilen öğretim kurumundaki Mevlana Değişim 
Programı öğrencisinin de katılmak zorunda olduğu sınav tarihlerinden sonra olamaz. Öğrenim protokolünde ortaya 
çıkan bir nedenden dolayı değişimi tam olarak gerçekleştiremeyen öğrencilerin Mevlana Değişim Programı bursları 
kesilir, yapılan ödemeler geri tahsil edilir.
(3) Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar 
sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.
Derslerin denkleştirilmesi
MADDE 14 – (1) Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen 
kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders 
yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları 
imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde 
anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler. Ancak öğrenim protokollerinde, öğrencilerin aldıkları derslerin ulusal kredilendirme karşılıkları da açıkça gösterilir.
(2) İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler 
nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle 
gidecekleri yükseköğretim kurumunda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince 
kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında 
ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.
(3) Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim 
dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir.
(4) Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim Programı 
öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alınır. Ders geçme 
notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. 
Öğrenim protokolünü imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır.
(5) Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim Programından 
yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not 
çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.
Ders tekrarı, şartlı geçme, bütünleme sınavı
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim 
kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin 
tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin öğrenim 
protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Gidilen yükseköğretim kurumlarında ders 
tekrarı yapılamaz. Öğrenci, kendi yükseköğretim kurumuna döndükten sonra, öğrenim protokolünde denkliği kabul 
edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz.
(2) Şartlı geçme Mevlana Değişim Programı öğrencisi için geçerli değildir. Herhangi bir dersten kalan 
öğrenciler, varsa bütünleme sınavına ancak Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunda 
girebilirler.
(3) Öğrenciler asıl kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumlarında, başarısız oldukları derslerden bütünleme 
sınavına katılamazlar. Bütünleme yerine yaz okulu uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının yaz okullarına 
katılabilirler. Yükseköğretim kurumları, öğrenim protokolünde yer alan başarısız oldukları dersler için yaz okuluna 
katılan öğrencilerden, kendi öğrencilerinden talep ettikleri ödemeler dışında herhangi bir ödeme talep edemezler. Bu 
öğrenciler için Mevlana Değişim Programı kapsamında herhangi bir ödeme yapılamaz.
(4) Öğrenciler tek ders sınavlarına asıl kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında girerler.
(5) Bitirme tezi veya benzeri uygulamalara tabi yükseköğretim kurumlarının öğrencileri bu tür çalışmalarını 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına teslim ederler. Staj, laboratuar ve benzeri uygulamalar için asıl kayıtlı 
oldukları yükseköğretim kurumlarının kurallarına tabidirler.
(6) Programın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için dersler, derslerin denklikleri, ders tekrarları, şartlı 
geçme ve benzeri hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir.
Akademik tanınırlık
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim 
hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması 
suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin 
kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.Öğrenci değişim belgeleri
MADDE 17 – (1) Değişime başlamadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) Öğrenci başvuru belgesi,
b) Not çizelgesi,
c) Dil düzeyini gösteren belge,
ç) Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Mevlana Değişim Programı Öğrencisi 
Yükümlülük Sözleşmesi).
(2) Değişim sürecinin sonunda öğrenci, ilgili yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not 
çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim eder. 
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarına teslim edilen nihai raporun bir nüshasını da, imzacı yurtiçi yükseköğretim 
kurumunun Mevlana Değişim Programı koordinasyon ofisine elden, posta veya e-mail yoluyla iletir. Yükseköğretim 
kurumu tarafından, öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla 
olmamak üzere ek süre verilebilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri 
geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.
Öğrenci kabul belgesi
MADDE 18 – (1) Öğrenciyi kabul eden yükseköğretim kurumu, öğrenim protokolünün imzalanmasından 
sonra, bir nüshası ilgili öğrenciye diğer nüshası öğrencinin asıl kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumuna 
verilmek üzere, ilgili öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve 
imzalı bir Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere 
Mevlana Değişim Programı Öğrencisi Beyannamesi imza karşılığı teslim edilir.
Öğrenci yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi alan öğrenciler, Mevlana Değişim Programı 
öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda 
mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin Mevlana Değişim Programı kapsamında aldıkları 
bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir 
daha burslu ya da burssuz Mevlana Değişim Programı öğrencisi olamazlar. Seçildiği halde değişim programına 
katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna dilekçe ile feragat 
ettiğini bildirmeleri halinde de haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.
(2) Öğrenci Kabul Belgesi almış Mevlana Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri 
yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Gelen öğrencilerin kayıtları, yükseköğretim kurumunun Mevlana 
Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerince, yurtdışına giden öğrencilerin kayıtları ise ilgili yurtdışı 
yükseköğretim kurumunun öngördüğü esas ve usullere göre yapılır. Gelen ve giden öğrencilere ilişkin belgeler ile 
sınav sonuçlarına ilişkin kayıtlar yurtiçi yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon 
ofislerince tutulur.
(3) Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti 
yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler. 
Bu öğrencilerin mazeret durumu, belgelendirilerek dosyasında saklanır.
Disiplin suçları
MADDE 20 – (1) Mevlana Değişim Programı öğrencileri, değişim süresince gidilen yükseköğretim 
kurumunun disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrencilerin değişim süresi içinde disiplin kovuşturmasına 
neden olan eylem ve işlemleri ile ilgili soruşturma, gidilen yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumu soruşturmanın sonuçları hakkında bilgilendirilir. Soruşturma sonucunda 
ceza verilmesi ve bu cezanın gidilen yükseköğretim kurumunda kalınan süre içinde uygulama imkânının olmaması 
durumunda, ceza öğrencinin kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumu tarafından uygulanır.
Özel burslu ya da burssuz öğrenci değişimi
MADDE 21 – (1) Mevlana Değişim Programı öğrencisi değişimi için yükseköğretim kurumuna ayrılan 
kaynağın yetersiz kalması durumunda, programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da 
özel burslar yoluyla değişimi gerçekleştirmesine imkân sağlanabilir. Özel burslu ya da burssuz Mevlana Değişim 
Programı öğrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Öğrenim giderleri
MADDE 22 – (1) Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi 
yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi 
kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim 
programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.
(2) Mevlana Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine 
uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Mevlana Değişim Programı Öğrencisi 
Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler 
dışında, Mevlana Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.
Diğer burslar ve krediler
MADDE 23 – (1) Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları 
diğer burslar ve krediler devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanı Hareketliliği
Öğretim elemanı hareketliliği kapsamı ve süresi
MADDE 24 – (1) Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim 
kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir 
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-
öğretim faaliyetlerini kapsar.
(2) Öğretim elemanı hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir 
hafta, en çok üç ay olabilir.
(3) Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı 
saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler 
esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi 
akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği 
planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
(4) Öğretim elemanı hareketliliğinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, hareketliliğin kapsamı, 
süresi ve şartları gerekli durumlarda YÖK Yürütme Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir.
Öğretim elemanlarının belirlenmesi
MADDE 25 – (1) İmzalanan tüm Mevlana Değişim Programı protokolleri ve kontenjanlar ilgili 
yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilerek, bu faaliyete katılmak isteyen öğretim elemanları için başvuru çağrısı yapılır. İlanlarda başvuru süreci ve yapılacak ödemeler hakkında bilgi verilir. İlanlar, 15 günden az 
olmamak üzere internet sayfasında yayımlanır. Öğretim elemanı hareketliliği kapsamındaki tüm başvurular ilanda 
belirtilen son başvuru tarihine kadar alınır. Tüm başvurular, Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf 
yükseköğretim kurumları tarafından kayıt altına alınır ve birer nüshaları değişime taraf yurtiçi yükseköğretim 
kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinde de saklanır.
(2) Öğretim elemanı hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim elemanı tarafından hazırlanan, 
Mevlana Öğretim Elemanı Hareketliliği Planıdır. Söz konusu Planda, öğretim elemanının yapacağı faaliyetler ayrıntılı 
bir şekilde belirtilir. Bu Plan, öğretim elemanının kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim 
kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Elemanı Hareketliliği Planı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce 
imzacı yurtiçi Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen 
yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanının hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi 
özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim 
elemanlarından gelen başvurulara öncelik tanınır.
(3) İmzacı yükseköğretim kurumları yapılan değerlendirme sonucunda değişime katılmaya hak kazanan 
öğretim elemanlarını kurum internet sayfalarında ilan ederler.
(4) Mevlana Değişim Programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim 
elemanları üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar.
Öğretim elemanı hareketliliği belgeleri
MADDE 26 – (1) Faaliyete katılan öğretim elemanları, faaliyet sonrası eğitim-öğretim programının süresini 
de belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü Faaliyet Katılım Belgesi ile 
kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Elemanı Hareketliliği Nihai Raporunu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en 
geç 15 gün içinde ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine 
elden, posta veya elektronik posta yoluyla teslim ederler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mevlana Değişim Programının Organizasyonu
Değişimin organizasyonu
MADDE 27 – (1) Mevlana Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, imzacı yükseköğretim 
kurumları tarafından yürütülür. Programın yurtdışı işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi konusunda 
yurtiçi yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisleri gerekli tedbirleri alır.
(2) Yurtiçi yükseköğretim kurumları, üst yöneticisi veya yardımcılarına doğrudan bağlı bir Mevlana Değişim 
Programı kurum koordinasyon ofisi oluşturur ve bir koordinatör görevlendirirler. Yurtiçi yükseköğretim kurumları, 
ofislerin ve personelin etkin kullanımı ile faaliyetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, Mevlana 
Değişim Programının kurumsal faaliyetlerini başka ulusal ya da uluslararası değişim programlarına ait birimlerle 
işbirliği içinde yürütebilirler.
Değişim talebi
MADDE 28 – (1) Yurtiçi yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini YÖK’e iletirler. Yurtiçi 
yükseköğretim kurumları, imzaladıkları Mevlana Değişim Programı protokollerinde yer alan programa katılabilecek 
gidecek ve gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının sayıları ile değişim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar. 
Bu talepler, YÖK Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda belirlenen tutarlar, YÖK 
Yürütme Kurulu kararı ile yurtiçi yükseköğretim kurumları hesaplarına aktarılır. Aktarılan tutarlar, 2547 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılır. Değişime ilişkin talep tarihleri ile belirlenen 
tutarlara ilişkin hesapların aktarılma tarihi ve oranları YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokulları da bu program hükümleri kapsamında yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapabilirler. Ancak YÖK tarafından vakıf 
üniversiteleri ve meslek yüksekokullarına bu program kapsamında herhangi bir kaynak aktarımı veya ödeme 
yapılamaz. Vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokulları mali hükümler dışında, bu program kapsamında değişimi 
gerçekleştirebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yükseköğretim Kurulunu bilgilendirmekle 
yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 29 – (1) Mevlana Değişim Programının desteklenmesi amacıyla YÖK tarafından yükseköğretim 
kurumlarına aktarılacak kaynakların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer 
hususlar hakkında, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenen esas ve usuller uygulanır.
Denetim
MADDE 30 – (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programın bu Yönetmeliğe aykırı 
hususlar içerdiğinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e iletilir. 
YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. Suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, 
görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından mevzuatına göre işlem yapılır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme 
Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.