TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA Değişim Programı
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
21 Mayıs 2019, Salı 

 
Esas ve Usuller
 
 

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK
TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,
YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARA
İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Amaç ve kapsam
MADDE l-(1) Bu Esas ve Usuller, Mevlana Değişim  Programı kapsamında YÖK 
tarafından yükseköğretim kurumlarının özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, 
muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususları belirlemek 
üzere hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE  2-(1) Bu Esas ve  Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a)Mevlana Değişim Programı: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlan arasında protokol kapsamında yapılan 
öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,
b)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: Yükseköğretim kurumlarında 
Mevlana Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
c)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Mevlana Değişim Programı kurum 
koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden 
sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan 
bağlı personeli,
ç) Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı: Mevlana Değişim Programı kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlere katılan öğretim elemanlarını,
d)  Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü 
birimi,
e)Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap 
vermekten sorumlu yetkiliyi,
d)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
f)Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları:  Yurtdışında,  ikili veya çok taraflı uluslararası 
anlaşmalar yoluyla kurulan ve/veya bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi 
olarak eğitim ve öğretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü 
ve benzeri yükseköğretim kurumlarını,
g)Yurtiçi Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim ve öğretim
veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf meslek yüksekokullarını ifade 
eder.
Kaynak aktarımı
MADDE 4- (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen 
ödenekten Mevlana Değişim Programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen 
başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle 
program yürütücüsü yurtiçi yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde 
Mevlana Değişim Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. YÖK 
Yürütme Kurulu alacağı kararda, aktarılacak tutarın öğrenci değişimine katılan öğrencilere 
ödenecek burslar, öğretim elemanlarına yapılacak harcırah ödemeleri ile değişimin organizasyonu giderleri ve diğer harcamalar arasındaki dağılımını kümülatif olarak belirler. 
Aktarılan tutarlar ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin 
açılacak özel hesaptan izlenir. Özel hesaplarda izlenen tutarlar, yükseköğretim 
kurumlarının diğer banka hesapları ile ilişkilendirilemez. Mevlana  Değişim Programı 
kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve ödeme oranlan YÖK Yürütme Kurulu 
tarafından belirlenir.
Özel hesaptan yapılacak harcamalar
MADDE  5- (1)  Özel hesaplarda izlenen tutarlar, ancak Mevlana Değişim Programı 
kapsamında, öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, öğretim 
elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak geçici görev 
yolluğu ödemeleri ile ek ders ücretleri, değişimin organizasyonu giderleri ile diğer 
harcamalarda kullanılır.
Özel hesabın kullanımı
MADDE 6- (1) Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, 
yurtiçi yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon 
Ofisi tarafından yerine getirilir. Yurtiçi yükseköğretim kurumu üst yönetici tarafından 
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde görevli personel arasından 
belirlenen gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden giderler, harcama 
yetkilisi olarak Mevlana Kurum Koordinatörünün muhasebe birimine, muhasebe 
yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir.
Öğrenci bursları
MADDE 7- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı 
Öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin 
Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç 
katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. YÖK 
Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde burs miktarını ülkeler itibarıyla değişik oranlarda 
belirlemeye yetkilidir.
(2)Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Bu 
kapsamda bursun ödenme süresini belirlemeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. 
Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü 
olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm 
derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.  Öğrencilere %30’luk dilimden 
yapılabilecek ödeme, öğrenci belgelerinin ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumunun Mevlana 
Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine ulaşmasından en çok 30 gün içerisinde 
gerçekleştirilir.
(3)  Program  kapsamında yurtdışından gelecek öğrencilere de bu  madde hükümleri 
uygulanır.
Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler
MADDE 8- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim 
elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından 
gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin 
ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
(2) Özel hesapta yer alan tutarların yetersizliği durumunda ve/veya öğretim elemanlarının 
talebi halinde, diğer hükümler aynı kalmak şartıyla, öğretim elemanına daha düşük 
miktarlarda ödeme yapılarak veya hiç ödeme yapılmaksızın öğretim elemanı hareketliliği 
gerçekleştirilebilir.Değişimin organizasyon giderleri
MADDE 9- (1)  Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı kapsamında 
gerçekleştirilecek programlara ilişkin olarak protokollerin hazırlanması ve yapılması, ortak 
seminerler, ortak derece ve ortak diploma programları gibi değişimi kolaylaştıracak 
çalışmalar ve ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasına ilişkin 
faaliyetler ile Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin diğer giderlerini 
özel hesaptan karşılayabilir.
(2) Değişimin organizasyonu kapsamında yapılacak harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
MADDE  10- (1)  Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bunlardan yapılan harcamalar 
yükseköğretim kurumları bütçe gelir-gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin, emanet 
hesaplarda izlenir. Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim 
Muhasebe Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. 
Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir. Harcama 
belgelerinin onaylı nüshaları da Mevlana Kurum Koordinasyon Ofislerinde muhafaza 
edilir.
Harcama belgeleri ve muhafazası
Madde 11- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan harcamaların 
belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen 
uygulanır. Mevlana Değişim Programı faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara 
ilişkin belgelerin nüshaları, ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim 
Programı Kurum Koordinasyon Ofislerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve 
denetime hazır halde bulundurulur.
Aktarma ve iade
MADDE 12- (1)  Özel hesaplarda izlenen tutarlar, bu Esas ve Usullerin 4 üncü madde 
uyarınca YÖK Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. 
Ancak, söz konusu dağılımda öğrenci değişimi ile öğretim elemanı hareketliliği için 
belirlenen ve aktarma amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve 
diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir. 
Mevlana Değişim Programı kapsamında özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi 
sonunda kullanılmayan tutarlar, kurumların bir sonraki eğitim-öğretim yılı değişim talepleri 
doğrultusunda  Yürütme Kurulu kararı ile mahsuplaştırılabilir. Kullanılmayan tutarların 
gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir.
Sorumluluk
MADDE 13- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen 
görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli 
bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.
Raporlama
MADDE 14- (1) Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri tüm dönem faaliyetlerini 
içeren kurumsal nihai raporlarım 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, 
programa katılan öğretim elemanı ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen 
tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim 
kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış 
olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık 
olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak 
nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı 
bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son 
gönderilme tarihleri, YÖK Yürütme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum yükseköğretim kurumlarına bildirilir.
Denetim
MADDE 15  - (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Mevlana Değişim Programının 
uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu 
Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum ilgili 
yükseköğretim kurumu tarafından YÖK'e iletilir. Mevlana Değişim Programının 
yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca YÖK 
tarafından denetlenebilir. Mevlana Değişim Programı faaliyetlerinde suç teşkil eden 
fiillerin tespiti halinde görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel 
hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, Sayıştay denetimine tabidir.
Yürürlük
MADDE 16  - (1) Bu Esas ve Usuller,  1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.